Anpartsstalde / Stald Linie 3

Stald Linie 3
På opfordring fra bl.a. flere anpartshavere fra sidste års succes projekt, Stald Challenger (der i 2016 havde den mest vindende hoppe CD i årgangen, med over 200.000 kr. indkørte præmier), har Hovhedegård nu søsat et nyt spændende ungheste projekt.

Vi har forhandlet os til 3 spændende 2-års hingste, som alle har meritterne i orden - to af deres søskende har tjent over 1 mio. kr.

Målet er at være repræsenteret i de danske årgangsløb i D-årgangen. Projektet vil ligeledes være baseret på anvendelse af anerkendte catchdrivere i stort omfang. Endvidere har DTC givet tilsagn om en unghestesatsning med bl.a. kr. 12.000,-, som kommer netop de 2 og 3-års heste til gode ved deres første start.

Dyrlæge Jonas Nørgard har lavet handelsundersøgelse inklusiv røntgen på alle 3 heste uden anledning til bemærkninger og der er tegnet livsforsikring og ansvarsforsikring på alle.

Det er vores håb, at etableringen af dette hesteprojekt kan give rigtig mange mennesker glæder og fornøjelser/oplevelser på og uden for banen med hestesnak og socialt samvær. Det er også håbet, at det samtidig kan være til inspiration for andre om at igangsætte nye projekter til gavn for hestesporten i Danmark.

Projektet er nu skudt i gang og velkommen.

Stiftende generalforsamling i "Stald Linie 3" så reserver søndag d. 6. august på Hovhedegaard.

Nærmere info kommer

Projekt Stald Linie 3

Anpartshesteprojektet omfattet 3 nyblevne toårs hingste - to efter From Above og en efter Great Challenger.

Formål med projektet
Her får du mulighed for at erhverve dig 3 spændende ungheste og få fælles oplevelser sammen med andre anpartshavere. Styrken ved projektet er, at næsten uanset hvordan den enkelte hest må udvikle sig, vil der være flere heste at følge i løb. Udover de sportslige mål, vil projektet også indeholde sociale arrangementer. Der vil blandt andet blive arrangeret grill aften på Hovhedegård hver sommer og andre tiltag i tilknytning til hestenes løbsdeltagelse.

Antal anparter
Der udbydes 40 anparter. Hver anpart har tilknyttet 10 stemmer.

En anpart kan erhverves af en eller flere personer i forening, dog således, at der udpeges en person, som varetager alle økonomiske forhold vedrørende anparten. Projektets løbetid

Projektet løber til udgangen af 4 års sæsonen for D-årgangen, dvs. december 2019. 

Der kan ikke træffes beslutning om forlængelse af projektets løbetid, hvorimod en forkortelse af projektets løbetid kræver tilslutning fra mindst 90% af anpartshaverne. Investeringssum

De 3 to-åringer overføres til projektet af 40 anparter a kr. 5.000,- (momsfri) pr. anpart. Faktura udstedes. 

Løbende drift
Kaj Jensen påtager sig risikoen for den løbende drift, således der ikke kan opkræves større løbende indbetalinger end fastsat nedenfor. 

Månedlige driftsbudget for de 3 heste:
Træning - 30 dage á kr. 150,-/dag. kr. 13.500,-
Indskud til årgangsløb - Ø kr. 1.000,-/mnd. kr. 3.000,-
Sko, forsikring, dyrlægeudgifter m.m. - Ø kr. 1.000,-/mnd. kr. 3.000,-
Dyrlæge - Ø kr. 1.000,-/mnd. kr. 3.000,-

I alt pr. måned excl. moms kr. 22.500,- 

Månedlig indbetaling i alt pr. anpart/måned + moms kr. 560,-Det samlede driftsbudget er fast i hele projektets løbetid og bliver faktureret af Kaj Jensen til hver enkelt anpartshaver. 

Såfremt antallet af heste reduceres i projektperioden reduceres den løbende indbetaling forholdsmæssigt.
 
Herudover vil der tilgå projektet præmieindtægter med fradrag af løbs udgifter i form af blandt andet transport, trænerprocenter, løbs indskud, sidste indskud til årgangsløb. Regnskab
Der udarbejdes hvert år et regnskab, som gennemgås af en blandt anpartshaverne valgt person. Der foretages udlodning på 75% af et eventuelt overskud for henholdsvis 2017 og 2018. 

Ved projektets udløb udbetales eventuelt restoverskud, hvorimod eventuelt underskud ikke kan opkræves hos anpartshaverne. Ved opgørelsen af overskud/underskud indgår salgsprisen for de af projektet omfattede heste.Hvert år trækkes lod blandt anpartshaverne om eventuelt vundne ærespræmier.

Løbende beslutninger
Der udpeges et udvalg på tre personer, som varetager den sportslige drift af anpartsstalden. Udvalget består af to anpartshavere, som vælges ved simpelt stemmeflertal samt Kaj Jensen som fast medlem. Der foretages valg for et år ad gangen. Udvalget træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

Udvalget forpligter sig til løbende at informere anpartshaverne om den sportslige udvikling hos projektets heste.

Følgende beslutninger kan ikke træffes af det nedsatte udvalg, men kræver indkaldelse til møde blandt anpartshaverne:
• Salg af hest inden udløb af projektperioden.
 Et salg kræver at minimum 75% af anpartshaverne stemmer for. Ved salg af en hest inden udløb af projektperioden, har anpartshaverne forkøbsret til den pris, som kan opnås ved salg til tredjemand. Er der flere anpartshavere, som udnytter deres forkøbsret afholdes auktion blandt disse.
• Køb af heste. Vedr. Projektophør
I december 2019 indkaldes til auktion over projektets heste bandt anpartshaverne. 

Såfremt ingen anpartshaver ønsker at erhverve en eller flere af projektets heste, forsøges disse solgt til tredjemand. Advokat Erik Hollensen, Clemens Advokater varetager denne proces. Omkostninger hertil betales af salgsprisen.

Såfremt en anpartshaver ønsker at udtræde før projekts ophør, kan denne afhænde sin anpart til en af de øvrige anpartshavere. Meddelelse herom skal ske til Kaj Jensen. Såfremt ingen af de øvrige anpartshavere er interesseret heri, kan anpartshaveren efter tilladelse fra Kaj Jensen sælge til tredjemand. Misligholdelse
Såfremt en anpartshaver efter normaIt påkrav ikke har betalt den månedlige ydelse og denne er forfalden med mere end 3 måneder, har Kaj Jensen ret til at ekskludere den pågældende. Vedkommendes rettigheder bortfalder herefter i sin helhed.

Kaj Jensen indtræder herefter som anpartshaver vedrørende den omhandlende anpart. 

Moms og skatteregler
Der er mulighed for, at man kan fratrække evt. under-/overskud på selvangivelsen. Dette kan man søge informationer omkring.

Følgende 3 hingste er indkøbt

Daddy Loves You
v/Great Challenger og Gladstone

 Gladstone har følgende startende afkom:

 
Out Of Nowhere 12,2ak
v/ Great Challenger 
kr. 1.006.900
Red Light District 15,7 am
v/ Ganymede 
kr. 76.061
Beat It 15,2
v/Great Challenger 
kr. 32.000

Daddy Loves You: Den 15/2 træner Daddy efter 1.32 km. 

Han virker som en meget stabil hest, der forventes til start i løbet af sommeren.Dream Hastrup
v/Frome Above og Isabella Hastrup

Isabella Hastrup har følende startende afkom:

 
Patricia Hastrup 10,7ak
v/Great Challenger
kr. 1.874.414
Alberte Hastrup 15,2ak
v/Great Challenger
kr. 68.250
Victor Hastrup 19,9ak
v/ Beaumont Hanover
kr. 90.393

Dream Hastrup: Er kommet senere i træning og dermed ikke så langt fremme endnu. Han vokser stadig lidt og vi satser start på længere sigt.Desavi D.
v/Frome Above og Pepita D

Pepita D første årgang 

Cato, godkendt i prøveløb v/Donato Hanover  

Desavi D.: Træner d. 15/2 efter 1.30 km.
  
Han viser store fart ressourcer og forventes til start i de første toårs løb.
 
Hovhedegård Hestecenter v/Jeanette og Kaj Jensen | Storhøjvej 3, Guldbæk, 9530 Støvring  | Tlf.: +45 61 75 36 68